De etiske regler for Forsikringsmæglerforeningen (FMF) fremgår nedenfor. Reglerne er vedtaget af FMF's bestyrelse den 24. november 2017 og offentliggjort den 15. juni 2018.

De etiske regler for Forsikringsmæglerforeningen (FMF) fremgår nedenfor.

Etiske regler for Forsikringsmæglerforeningen (FMF):

Som supplement til de regler, som til enhver tid måtte følge af Lov om forsikringsformidling og de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser, samt praksis på området, skal følgende etiske regler iagttages og overholdes af medlemmer af Forsikringsmæglerforeningen (i det følgende FMF).

Formålet med FMF’s etiske regler er dels at sikre, at der ikke under nogen forhold kan sættes spørgsmålstegn ved en forsikringsmæglers uvildighed og dels på væsentlige områder at anvise god forsikringsmæglerskik i forhold til adfærd over for kunder, branche kollegaer og andre og derved bidrage til, at forsikringsmægleren udfører sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til kundens tarv tilsiger.

§ 1. Uvildighed

Under udøvelse af forsikringsmæglervirksomhed skal en forsikringsmægler altid bevare fuldstændig uafhængighed af forsikringsselskaber eller andre.

Forsikringsmægleren har alene til opgave at varetage kundens interesser og skal i enhver henseende tage udgangspunkt i at løse kundens problemer gennem objektiv rådgivning og vejledning og uden skelen til egne interesser.

For at der ikke skal opstå tvivl om forsikringsmæglerens uvildighed, og dermed mistanke om interessekonflikt, må forsikringsmægleren ikke modtage gaver, rejser og anden form for betaling, hvis det kan have karakter af ekstrabetaling fra noget forsikringsselskab eller anden form for betaling fra noget forsikringsselskab eller andre leverandører. Der kan ved særlige anledninger, som fx jubilæum, til- og fratrædelse eller rund fødselsdag, modtages lejlighedsgaver. Værdien af den modtagne lejlighedsgave må ikke overstige det efter forholdene naturlige niveau.

Ovenstående bestemmelse er dog ikke til hinder for, at et forsikringsselskab kan være kunde i et forsikringsmæglerselskab og yde sædvanlig betaling herfor. Sådan betaling må dog ikke kunne sammenblandes med interesser for mæglerens andre kunder.

§ 2. Fuldmagt og Samarbejdsaftale

I overensstemmelse med Lov om forsikringsformidling skal de nærmere regler for et samarbejde mellem kunde og mægler fremgå af en skriftlig samarbejdsaftale eller tilsvarende.

Forsikringsmægleren kan ikke repræsentere kunden, medmindre forsikringsmægleren har modtaget skriftlig fuldmagt underskrevet af kunden. Forsikringsmæglerens beføjelser, herunder om han kan opkræve og modtage præmiebetaling, skal fremgå af fuldmagten.

Undersøgelsesfuldmagter kan højst være gældende for 1 år og kan til enhver tid tilbagekaldes af kunden.

Inden for de forsikringsområder, forsikringsmægleren har sit virke, skal han som minimum tilbyde kunden en samarbejdsaftale baseret på den af FMF udarbejdede standardaftale.

Er kunden en erhvervsvirksomhed, organisation eller lign., kan såvel kunden som forsikringsmægleren opsige samarbejdsaftalen med højst 3 måneders varsel til udløb pr. den 1. i en måned. Ved kundens opsigelse er forsikringsmægleren ikke forpligtet til at tilbagebetale en forholdsmæssig andel af et allerede opkrævet eller betalt honorar.

Er der med en erhvervsvirksomhed indgået en flerårig samarbejdsaftale, skal det af aftalen fremgå, at forsikringsmægleren med 3 måneders varsel vil acceptere ophør på et tidligere tidspunkt end aftalt, mod at kunden yder forsikringsmægleren en økonomisk kompensation. En sådan kompensation kan fx stå i forhold til uforholdsmæssigt store etableringsomkostninger, aftalt rabat for den flerårige aftale eller andre særlige omstændigheder, der knytter sig til ordningen. Kompensation ved opsigelse i hvert enkelt år i den flerårige periode skal angives i samarbejdsaftalen.*

*Reglerne i de to foranstående afsnit gælder for samarbejdsaftaler, der er indgået efter den 15. april 2014 samt for ældre samarbejdsaftaler, der efterfølgende er ændret i overensstemmelse hermed.

Er samarbejdsaftalen omfattet af forbrugeraftaleloven, gælder reglerne i lovens § 28. Heraf følger, at forbrugeren med enkelte undtagelser kan opsige samarbejdet med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. (Undtagelserne i forbrugeraftalelovens §28, stk. 2 og 4 kan ses ved at trykke her).

§ 3. Professionelle leveregler

En forsikringsmægler skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning, praksis og gældende faglige standarder, herunder krav om etisk adfærd og god skik, der foruden det grundlæggende princip om uvildighed blandt andet omfatter principper om:

 • Fortrolighed
 • Integritet og troværdighed
 • Objektivitet
 • Professionel kompetence
 • Professionel adfærd
 • Almindelig god forsikringsmæglerskik

Oplysninger, som stilles til forsikringsmæglerens rådighed, skal betragtes som fortrolige, og må kun anvendes i den forbindelse, i hvilken de er stillet til rådighed. Der skal sikres en høj grad af tillid til, at forsikringsmægleren ikke misbruger eller videregiver fortrolige oplysninger til uvedkommende. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

Diskretion er derfor en grundlæggende juridisk og etisk pligt og ret for forsikringsmægleren.

En forsikringsmægler skal være redelig, ærlig og objektiv i alle forretningsmæssige sammenhænge. Forsikringsmægleren skal undgå forretningsmæssige relationer, der med rette kan opfattes som en trussel mod forsikringsmæglerens objektivitet og uvildighed.

Såfremt en forsikringsmægler i forbindelse med et kundeforhold får begrundet mistanke om, at kundens formål er at misbruge forsikringsmæglerens rådgivning til at fremme strafbare handlinger eller undladelser, herunder ”hvidvaskning” af penge, må forsikringsmægleren iagttage de herfor gældende regler om indberetning m.v.

En forsikringsmægler skal varetage kundens interesser grundigt, samvittighedsfuldt og med fornøden hurtighed. Forsikringsmægleren skal i rimeligt omfang holde kunden orienteret om sagernes forløb.

En forsikringsmægler må ikke påtage sig en opgave, til hvis udførelse han savner fornøden kompetence, ligesom en forsikringsmægler i sin rådgivning ikke må forlade sig på assistance fra et eller flere forsikringsselskaber.

Forsikringsmægleren må ikke frasige sig udførelsen af en opgave på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at kunden hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden forsikringsmæssig rådgivningsbistand.

En forsikringsmægler må ikke bistå en kunde i situationer, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der foreligger nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår, medmindre kunden er informeret herom og skriftlig har erklæret sig indforstået hermed.

Interessekonflikt kan fx opstå i følgende situationer:

 • Når en forsikringsmægler bistår to forskellige kunder i samme sag, hvis kunderne har modstridende interesser.
 • Når en forsikringsmægler bistår kunder i flere sager, der har forbindelse med hinanden, hvis der er risiko for, at fortrolige oplysninger, som forsikringsmægleren har modtaget i en af sagerne, kan benyttes i en anden af sagerne.
 • Når forsikringsmægleren gennem familiemæssige eller andre tætte forbindelser er knyttet til en, der i sagen har modstridende interesser med kunden.
 • Når forsikringsmægleren har en direkte eller indirekte ikke ubetydelig økonomisk eller erhvervsmæssig forbindelse til en part, som i sagen har modstridende interesser med kunden.
 • Når forsikringsmægleren har sådanne forretningsmæssige eller andre forbindelser til kunden, at der derved opstår risiko for, at forsikringsmægleren ikke kan give kunden rådgivning uafhængigt af uvedkommende interesser.
 • Når en forsikringsmægler indgår aftale med kunder om en vederlæggelse, der alene er baseret på opnåelse af præmiebesparelse eller på anden måde vil kunne påvirke forsikringsmæglerens uafhængighed og personlige integritet under udførelsen af hvervet.En forsikringsmægler skal under udførelsen af sine pligter for kunden udvise den nødvendige respekt over for andre personer og selskaber, som forsikringsmægleren på kundens vegne har kontakt med.Særligt i forbindelse med et mæglerskifte skal afgivende forsikringsmægler sikre, at kundens interesser varetages bedst muligt, herunder ved at stille nødvendige oplysninger og dokumenter til rådighed for overtagende mægler - dog under hensyntagen til, at dokumenter dels kan være undtaget for denne pligt, hvis afgivende forsikringsmægler har eneret til dokumenter, eller hvis afgivende forsikringsmægler er underlagt andre fortrolighedsforpligtelser – herunder via lovgivningen f.eks. persondataforordningen m.m.. Afgivende og overtagende forsikringsmægler skal varetage mæglerskiftet professionelt.
 • I tillæg til Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder gælder tillige følgende principper:
 • Forsikringsmægleren skal i sin personlige og forretningsmæssige adfærd undgå forhold, der kan medvirke til at nedsætte forsikringsmæglerens eget eller standens omdømme, og optræde ordentligt og respektfuldt over for kunder, forsikringsselskaber, andre leverandører og andre forsikringsmæglere.
 • En forsikringsmægler må ikke konkret udnytte en kundes forsikringsforhold til hos et eller flere forsikringsselskaber at opnå fordele for en anden kunde.
 • En forsikringsmægler må ikke modtage provision, provisionslignende eller anden betaling fra forsikringsselskaber udover det i Lov om Forsikringsformidling eller gældende lovgivning anførte.
 • En forsikringsmægler skal overfor kunderne sikre fuld gennemsigtighed i forbindelse med det aftalte honorar.
 • En forsikringsmægler, der modtager påbud fra Finanstilsynet skal uden ugrundet ophold informere FMF herom.
 • En forsikringsmægler, der er blevet erklæret konkurs, er ikke længere medlem af FMF.

§ 4. Professionel ansvarsforsikring

Forsikringsmægleren har pligt til at tegne og opretholde en professionel ansvarsforsikring i overensstemmelse med Lov om forsikringsformidling, dog minimum i overensstemmelse med foreningens kollektive ordning.

§ 5. Klientmidler

Klientmidler i forsikringsmæglerens varetægt skal behandles i overensstemmelse med bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler nr. 1256 af 01-11-2013.

§ 6. Agenturvirksomhed

Når en forsikringsmæglervirksomhed er ejer eller medejer af en agenturvirksomhed eller på anden måde koncernforbundet dermed gælder følgende med henblik på at sikre kunderne uvildighed og optimal sikkerhed i relation til mulige interessekonflikter mv.:

 • Placerer forsikringsmægleren kundens forsikringskontrakt via et nærtstående agenturselskab, jf. ovenfor, må forsikringsmægleren være forberedt på at opfylde ekstraordinære dokumentationskrav, således at det klart og utvetydigt kan godtgøres, at kundens interesser er varetaget på et uvildigt grundlag og uden skelen til egne interesser.
 • Forsikringsmægleren skal have kundens skriftlige accept af, at placeringen sker via et nærtstående agenturselskab, og kunden skal orienteres skriftligt om den ansvarsmæssige opdeling af arbejdsopgaver mellem forsikringsmægler og agenturselskab.
 • Forsikringsmægleren er forpligtet til at sikre ligebehandling af de bydende selskaber og agenturvirksomheden og skal være i stand til at fremlægge skriftlig dokumentation herfor.Overtræder et medlem sine forpligtelser i henhold til de til enhver tid gældende regler, kan Etisk udvalg, jf. FMF’s vedtægter § 11 B. og nedenstående § 8, beslutte sanktioner overfor medlemmet, der enten kan bestå i påtale, advarsel eller i grovere tilfælde en bøde på op til DKK 75.000.Ved særligt grove overtrædelser kan bestyrelsen efter indstilling fra Etisk udvalg beslutte at ekskludere et medlem, jf. FMF’s vedtægter § 11B. og § 14. § 8. Bestemmelser om etisk udvalgEtisk udvalg mødes en gang i kvartalet, såfremt der foreligger sager til behandling. Begrundet afgørelse på indbragte klager fremsendes til den klagende part inden 14 dage efter afholdelse af ordinært møde.En af Etisk udvalg truffet afgørelse kan af den, som udvalgets afgørelse er rettet imod (indklagede) afprøves hos en ekstern uvildig advokat. Bestyrelsen vælger tre forskellige advokatfirmaer (og advokater), og klager kan vælge, hvilket af de tre firmaer, der skal vurdere sagen. Hvis indklagede får medhold i klagen over afgørelsen, skal FMF betale honoraret til advokaten, mens indklagede betaler honoraret, hvis FMF får medhold. Går udvalgets afgørelse ud på bøde eller eksklusion, kan indklagede altid vælge at indbringe udvalgets afgørelse for en generalforsamling. Den indklagede part, som ønsker afgørelsen afprøvet, skal stille en bankgaranti på anfordring, som garanti for betaling af advokatens honorar jf. ovenstående.
 • Etisk udvalg består af 3 medlemmer, hvoraf et medlem skal være bestyrelsesmedlem og vælges af bestyrelsen, mens de to øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Sager skal altid behandles af minimum 3 udvalgsmedlemmer. Ved et udvalgsmedlems forfald eller inhabilitet indtræder ad hoc et andet medlem fra bestyrelsen til deltagelse i behandlingen af sagen.
 • Klager over afgørelser truffet af Etisk udvalg fremsendes til FMF’s sekretariat.
 • Alle medlemmer af FMF samt øvrige parter – kunder, forsikringsselskaber eller andre mæglere – kan indbringe sager for Etisk udvalg. Indbringelse af sager skal ske skriftligt og være begrundet gennem en fyldestgørende beskrivelse af den påståede overtrædelse. Etisk udvalg kan fastsætte et evt. honorar for sagsgennemgangen. Honoraret tilfalder foreningen.
 • Skønner Etisk udvalg at der samtidig er tale om en overtrædelse af Lov om forsikringsformidling, herunder Bekendtgørelse om god skik for Forsikringsmæglervirksomheder kan udvalget henlede Finanstilsynets opmærksomhed herpå.
 • Vælger Etisk udvalg at tildele den pågældende en bøde skal der ved fastsættelse af bødens størrelse tages hensyn til overtrædelsens beskaffenhed og grovhed, forsikringsmæglervirksomhedens omsætning og indtjening og overtrædelsens konsekvenser for forurettede.

§ 7. Sanktioner ved overtrædelser

Overtræder et medlem sine forpligtelser i henhold til de til enhver tid gældende regler, kan Etisk udvalg, jf. FMF’s vedtægter § 11 B. og nedenstående § 8, beslutte sanktioner overfor medlemmet, der enten kan bestå i påtale, advarsel eller i grovere tilfælde en bøde på op til DKK 75.000.

Vælger Etisk udvalg at tildele den pågældende en bøde skal der ved fastsættelse af bødens størrelse tages hensyn til overtrædelsens beskaffenhed og grovhed, forsikringsmæglervirksomhedens omsætning og indtjening og overtrædelsens konsekvenser for forurettede.

Ved særligt grove overtrædelser kan bestyrelsen efter indstilling fra Etisk udvalg beslutte at ekskludere et medlem, jf. FMF’s vedtægter § 11B. og § 14.

Skønner Etisk udvalg at der samtidig er tale om en overtrædelse af Lov om forsikringsformidling, herunder Bekendtgørelse om god skik for Forsikringsmæglervirksomheder kan udvalget henlede Finanstilsynets opmærksomhed herpå.

§ 8. Bestemmelser om etisk udvalg

Alle medlemmer af FMF samt øvrige parter – kunder, forsikringsselskaber eller andre mæglere – kan indbringe sager for Etisk udvalg. Indbringelse af sager skal ske skriftligt og være begrundet gennem en fyldestgørende beskrivelse af den påståede overtrædelse. Etisk udvalg kan fastsætte et evt. honorar for sagsgennemgangen. Honoraret tilfalder foreningen.

Etisk udvalg mødes en gang i kvartalet, såfremt der foreligger sager til behandling. Begrundet afgørelse på indbragte klager fremsendes til den klagende part inden 14 dage efter afholdelse af ordinært møde.

Klager over afgørelser truffet af Etisk udvalg fremsendes til FMF’s sekretariat.

En af Etisk udvalg truffet afgørelse kan af den, som udvalgets afgørelse er rettet imod (indklagede) afprøves hos en ekstern uvildig advokat. Bestyrelsen vælger tre forskellige advokatfirmaer (og advokater), og klager kan vælge, hvilket af de tre firmaer, der skal vurdere sagen. Hvis indklagede får medhold i klagen over afgørelsen, skal FMF betale honoraret til advokaten, mens indklagede betaler honoraret, hvis FMF får medhold. Går udvalgets afgørelse ud på bøde eller eksklusion, kan indklagede altid vælge at indbringe udvalgets afgørelse for en generalforsamling. Den indklagede part, som ønsker afgørelsen afprøvet, skal stille en bankgaranti på anfordring, som garanti for betaling af advokatens honorar jf. ovenstående.

Etisk udvalg består af 3 medlemmer, hvoraf et medlem skal være bestyrelsesmedlem og vælges af bestyrelsen, mens de to øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Sager skal altid behandles af minimum 3 udvalgsmedlemmer. Ved et udvalgsmedlems forfald eller inhabilitet indtræder ad hoc et andet medlem fra bestyrelsen til deltagelse i behandlingen af sagen.

 

Information fra foreningen

"Stress skal tages alvorligt" - læs artiklen fra FMF's nyhedsbrev maj 2018 her

Dagens presseklip
vedr. den finansielle sektor

GF Forsikring i Odense har lavet en aftale med Outforce om at overdrage sin IT-drift til Outsource i Middelfart. Det betyder også, at forsikringskundernes informationer er flyttet fra Odense til en server i Middelfart...
Kilde: Fyens Stiftstidende